Ørland Næringspark vest er et sentralt beliggende næringsareal kun 1,5 km fra hurtigbåt og ferge. Hovedatkomst er 300 meter vest for sørporten av Ørland kampflybase ved fv 241. Næringsparken er på rundt 100 daa og er delt opp i tomtestørrelser mellom 5,8 og 14,9 daa. Interntomtegrenser er fleksible i forhold til utbyggers behov. Infrastruktur som vei og gatelys fram til tomtene er ferdigstilt, og tomtene er utbyggingsklare med vann, elektrisitet, fiber og kloakk ved tomtegrensene.

Ørland kommune Forsvarskoordinator og Fosen Innovasjon AS jobber med å utvikle forsvarsrelatert næring i Ørland Næringspark.  Konseptet, Base Ørland, gir nærhet, effektiv drift, miljøgevinster ved redusert tidsbruk på transport. Det åpner for moderne og fremtidsrettede løsninger, som kan gi operative gevinster. Fleksibelt og innovativt samarbeid Forsvar og industri. Gir vekst og nye arbeidsplasser som øker jobbmuligheter for medflyttere, noe som igjen påvirker valg av tjenestested. Base Ørland fører til en vinn-vinn situasjon og økt beredskap på alle plan. Lenke til illustrasjoner: 201760_Base Ørland_Mulighetsstudie

Standard

Tomtene er byggeklare i august 2018, og er regulert gjennom reguleringsplan for Ulsetmyra Næringsområde plan 1621201401 i Ørland kommune. Tomtene kan bygges med BYA på minimum 30%. Maks gesimshøyde er 12 m over gjennomsnittlig planert terreng med akseptert oppstikk på 3,5 meter i tillegg på liten del av bygningen. Infrastruktur vil være av høy standard og tomtene krever lite opparbeidelse.

Beliggenhet

Svært sentral beliggenhet tett på Brekstad sentrum. Kort vei til fergeleiet for videre biltransport til Trondheim, Orkanger og  Østlandet. Tett på hurtigbåtanløp til Trondheim, Hitra (med bussforbindelse til Frøya), Rissa, Lensvik og Kristiansund.  Kun 3 km til flyterminal med to daglige avganger til Oslo lufthavn, Gardermoen.

Adkomst

Fra Fosen: Følg hovedinnfartsåren til Brekstad langs fylkesvei 710 forbi Libra Shopping på venstre side og ta andre avkjørsel i Viklemkrysset rundkjøring. Fortsett på fylkesvei 241, passer Ørland kirke på høyre side og kjør rett fram i cirka 1 km. Ørland Næringspark ligger på venstre side av veien.

Fra Agdenes og Orkdal: Etter ankomst på Brekstad fergeleie følg Fru Ingers vei, fylkesvei 710 ca 1 km og ta til venstre etter Libra shopping (på venstre side). Ta andre avkjørsel i Viklemkrysset rundkjøring. Fortsett på fylkesvei 241, passer Ørland kirke på høyre side og kjør rett fram i cirka 1 km. Ørland Næringspark ligger på venstre side av veien.

Kontaktinformasjon for kjøp eller leie av areal i Ørland Næringspark vest:

  • Eiendomsutvikler Tore Sem på 952.27.013 / tore.sem@orland.kommune.no
  • Næringssjef Arne Martin Solli på 415.52.116 / ams@orland.kommune.no
  • Forsvarskoordinator Erling Eriksen på 918.55.264 / erling@fi-nor.no